Loại mạch nha đơn duy nhất khó rươu nào sánh kịp

Gordon Brown, Wine and Spirits Magazine